loading...


Om Backa Carin Ivarsdotter
Sedan min MFA examen på Konstfack i Stockholm år 2000 har jag  gjort en mängd offentliga gestaltningar samt haft utställningar nationellt och internationellt. Mitt konstnärliga uttryck liknar en scenografs sätt att tänka då jag använder hela rummet för att skapa en speciell miljö. I mina offentliga verk är jag ytterst noga med materialval i kombination med det konstnärliga uttrycket. Dessa verk ska hålla i en miljö med hårt slitage. Jag gör grundliga efterforskningar av platsens historia och övriga arkitektoniska uttryck i närmiljön. Verket kopplas till den valda platsen genom formspråk, tematik och materialval. Ofta hämtar jag symboliken från naturen. Jag använder material som stål, mosaik, laminerat glas, betong och ljus. 

 

Since my MFA degree at Konstfack in Stockholm in 2000 I have done a lot of public art and exhibited nationally and internationally. My artistic expression is similar to a set designer´s way of thinking when I use the whole room to create a special environment. In my public works, I am extremely careful with the choise of materialcombined with the artistic expression. These works should be in an environment with severe wear and tear. I do thorough investigations of the history of the site and other architectural expressions in the vicinity. The work is linked to the chosen site through form of language, thematic and material choice. Often, I get the symbolism from nature. I use materials like steel, mosaic, laminated glass, concrete and light. 
 

Vinnande förslag under produktion till Förbifart Stockholm.