Under arbete, offentliga konstprojekt

loading...


När jag arbetar med offentlig konst arbetar jag med hela processen. Från skiss till färdigt verk. Jag gör så mycket som möjligt själv för att ha kontroll på processen. Om jag behöver tar jag in duktiga hantverkare. Men jag är alltid med i hela projektet. Jag tycker det är spännande och inspirerande med alla faser i projektet. Från skissande, tidsplanering, budget och projektering, till att handgripligen vara på plats och bygga, montera eller snickra. Samarbete med andra människor med annan bakgrund, yrkesskicklighet och kunnande är en stor källa till inspiration. Det är fantastiskt när man har möte med till exempel en arkitekt där ideéerna flödar och man kan ge varandra nya insikter.  Lika roligt är det att jobba med en snickare eller smed som verkligen förstår vad jag som konstnär vill uttrycka och kan skapa just det jag tänkt ut. Känslan att förverkliga en idé och kunna stå där mitt i det färdiga verket är fantastiskt.

When I work with public art, I work with the whole process. From sketch to finished work. I do as much as possible myself to control the process. If I need I hire skilled craftsmen. But I'm always involved in the whole project. I think it's exciting and inspiring with all phases of the project. From sketching, scheduling, budget and design, to being handy on site and build, assemble or carpentry. Collaboration with other people with different backgrounds, professionalism and knowledge is a great source of inspiration. It's great when you meet with an architect, for example, where ideas flow and you can give each other new insights. Equally funny is working with a carpenter or black smith who really understands what I want to express and can create just what I thought. The feeling of realizing an idea and standing there in the middle of the finished work is amazing.