Utställningar av Backa Carin Ivarsdotter

loading...


Naturen är en helig kraft som vi människor exploaterar i en ohygglig hastighet. Jag känner en sorg och hjälplöshet inför detta faktum. Som människa och konsument skapar skulden ett hinder mellan mig och mitt ursprung. Saknaden av orörd natur och att vi inte längre är en självklar del av moder jord ger mig en stark önskan att skapa min version av naturupplevelser och symbolik. För mig är naturen något som är svårt att tolka, något fascinerande och ibland skrämmande.I mina skulpturer och installationer försöker jag inte imitera den riktiga naturen. Jag ger form åt en inre version av natursymbolik. En inre bild som filtrerats genom tv och drömmar. En natur som innehåller lika mycket den verkliga naturen som min bardoms trollskogar och mina drömmars symbolspråk.
För mig har alla landskap en individuell själ. Naturen är farlig och omöjlig att tämja. Vi kommer dö, men jorden kommer finnas kvar. Jorden är uråldrig. Naturen kommer ge igen, vad vi än försöker göra. Genom alla tider har konstnärer försökt imitera och reproducera naturupplevelser. När jag hämtar mitt symbolspråk i naturformer går jag tillbaka till ett mycket grundläggande sätt att skapa.
När jag var liten skapade jag hela världar genom mina teckningar. I dessa världar illustrerade jag mina fantasier och berättade historier för mig själv. Jag levde dessa historier genom mina teckningar. När jag ritade blev historierna verklighet och jag kunde då möta alla dessa personer och figurer. 

 

Nature is a sacred power that we humans explode at an awful rate. I feel sad and helpless before this fact. As a human and consumer, the debt creates an obstacle between me and my origin. The lack of untouched nature and that we are no longer an obvious part of Mother Earth gives me a strong desire to create my version of nature experiences and symbolism. To me, nature is something that is difficult to interpret, something fascinating and sometimes scary. In my sculptures and installations I try not to imitate the real nature. I give shape to an inner version of nature symbolism. An inner image filtered through television and dreams. A nature that contains as much the true nature as my bardom's spells and the symbols of my dreams. To me, all landscapes are an individual soul. Nature is dangerous and impossible to tame. We will die, but the earth will remain. The earth is ancient. Nature will give up, whatever we try to do. Throughout all ages, artists have tried to imitate and reproduce nature experiences. When I get my symbolic language into natural forms, I go back to a very basic way of creating. When I was little, I created whole worlds through my drawings. In these worlds I illustrated my fantasies and told stories for myself. I lived these stories through my drawings. When I drew the stories became reality and I could meet all these people and figures.